Aktualności

Lista aktualności

 • Zmiana do zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod adresem dz. nr 211 i 212 Klukowo Kolonia, gmina Klukowo.

  2021-09-15 14:22:24

  P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne: 18-214 Klukowo-Kolonia, dz. nr 21/1, 21/2, gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki

 • Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr BT13054 Nowe Piekuty

  2021-09-15 11:14:30

  Prowadzący instalację: Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa Działając z upoważnienia Towerlink Poland Sp. z o.o. przekazuję pismo wraz z załącznikami dotyczące zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej.

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie BI.6341.25.2021

  2021-09-14 12:54:24

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Sieci Internetowej Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. przejścia kanalizacji kablowej pod dnem rzeki Płonka z lokalizacją na: dz. nr 55 w m. Wojny Pietrasze, gm. Szepietowo, dz. nr 223/2 w m. Wojny Szuby Szlacheckie, gm. Szepietowo, dz. nr 109/1 w m. Wyszonki Włosty oraz na dz. nr 403 w m. Wyszonki Wypychy, gm. Klukowo.

 • Przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne: 18-208 Gołasze Mościckie, dz. nr 70/2, gm. Kulesze Kościelne

  2021-09-14 11:49:51

  P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne: 18-208 Gołasze Mościckie, dz. nr 70/2, gm. Kulesze Kościelne, pow. wysokomazowiecki P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie BI.6341.24.2021

  2021-09-14 11:47:45

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dino Polska SA w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych poprzez wylot do zespołu skrzynek rozsączających, z lokalizacją na dz. nr 322/4 w m. Ciechanowiec, oraz wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie zespołu skrzynek rozsączających i wylotu do zespołu skrzynek rozsączających z lokalizacją na dz. nr 322/4 w m. Ciechanowiec.

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

  2021-09-13 08:59:11

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie rzeki Nurzec nowych obiektów budowlanych tj. wieży widokowej, trzech platform widokowych oraz instalacji oświetleniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 1970, 1971/5, 1969/4, 1969/5 obręb Ciechanowiec.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.205.2021.AG

  2021-09-10 11:47:36

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej budowy instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz kontenerową stacją transformatorową – lokalizacja nr 2, lokalizowanej na działce o nr ewid. 870, położonej w obrębie gruntów miejscowości Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec.

 • Uzupełninie harmonogramu klasyfikacji na dzień 15.10.2021 r. obręb Nowe Rzepki, gm. Nowe Piekuty

  2021-09-06 10:06:45

  Dotyczy OBWIESZCZENIA GN.6623.31.2021 z dn. 30 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działkach położonych w obrębie wsi Nowe Rzepki, gmina Nowe Piekuty

 • Zawiadomienie GN.6642.208.2020 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Szepietowo)

  2021-09-03 11:07:14

  W związku z wykonywaną pracą geodezyjną oznaczoną numerem GN.6642.208.2020, mającą na celu wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, zwracamy się o wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego oraz zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej na okres 14 dni (w okresie od 3 września 2021 r. do 17 września 2021 r.) informacji, że w dniu 28.09.2021r. zostaną podjęte czynności dotyczące ustalenia granic działek na terenie Gminy Szepietowo w obrębach geodezyjnych: Dąbrówka Kościelna, Jabloń-Kikolskie, Moczydły-Jakubowięta, Moczydly-Stanislawowięta, Nowe Gierałty, Nowe Zalesie, Średnica-Jakubowięta, Wojny-Pogorzel, Wyliny-Ruś, Wyszonki-Posele, Chorążyce, Stare Gieralty. W załączeniu zawiadomienie wraz ze spisem działek ewidencyjnych objętych czynnościami ustalenia przebiegu granic w poszczególnych obrębach geodezyjnych.

 • 4) OBWIESZCZENIE GN.6623.29.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działkach położonych w obrębie wsi Lendowo-Budy, gmina Nowe Piekuty

  2021-09-02 12:27:51

  zawiadamia się, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu klasyfikacji w obrębie wsi Lendowo-Budy, gmina Nowe Piekuty. Wykaz działek objętych klasyfikacją przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17