Aktualności

Lista aktualności

 • RR.6341.10.2020 - ZAWIADOMIENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

  2020-06-25 10:24:13

  ZAWIADOMIENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „Kpa", w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a), tiret 1, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w ramach zadania „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 do km 615+960,85".

 • Obwieszczenie BI.6740.3.6.2020

  2020-06-25 10:20:39

  Zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108862B w m. Winna Chroły” z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.5.2020.

  2020-06-22 14:09:53

  Zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perki Bujenki wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej” oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • Obwieszczenie BI 6740.1.136.2020

  2020-06-18 12:07:25

  Została wydana decyzja nr 184/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 100 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę i budowę zbiornika na nieczystości ciekłe (zabudowa zagrodowa), lokalizowanych na działkach o nr ewid. 173/3, 173/8 i 173/9, położonych w obrębie miejscowości Kruszewo Brodowo, gm. Sokoły.

 • Obwieszczenie BI 6740.1.165.2020.

  2020-06-16 15:02:47

  Została wydana decyzja nr 183/2020 z dnia 16.06.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i zmieniająca decyzję Starosty Wysokomazowieckiego nr 267/2017 z dnia 07.08.2017 r. która została przeniesiona w dniu 10.10.2017 r. na rzecz firmy SOLVIOL 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0.999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, montażem inwerterów), lokalizowanych na działce o nr ewid. gruntu 512 położonej w obrębie gruntów miejscowości Nowodwory, gm. Ciechanowiec,

 • Obwieszczenie BI 6740.1.137.2020.

  2020-06-16 08:56:43

  Została wydana decyzja nr 182/2020 z dnia 15.06.2020 r. dla Inwestora- WIATREL LTD SP.K., ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa, o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2MW wraz urządzeniami budowlanymi określonymi projektem budowlanym, lokalizowanych na działce o nr ewid. gruntu 1180, położonej w obrębie gruntów miejscowości Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec,

 • Obwieszczenie BI.6740.3.2.2020

  2020-06-15 12:56:42

  Starosta Wysokomazowiecki wydał na wniosek Wójta Gminy Sokoły – właściwego zarządcy drogi, decyzję Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. znak: BI.6740.3.2.2020.AJ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki – Chrzczony wraz z przebudową infrastruktury technicznej” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GN.6642.550.2020

  2020-06-05 11:21:42

  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Lubowicz Wielki jednostki ewidencyjnej Klukowo oznaczonych numerami: 6, 9, 10

 • Obwieszczenie BI.6740.3.3.2020.

  2020-06-03 14:50:18

  Starosta Wysokomazowiecki wydał na wniosek Burmistrza Ciechanowca – właściwego zarządcy drogi, decyzję Nr 3/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. znak: BI.6740.3.3.2020.AJ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej nr 108855B w miejscowości Zadobrze” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.4.2020.

  2020-06-03 14:47:59

  Zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 0+000,0 do km 1+114,95, wraz z budową skrzyżowania z DK 66 oraz budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej” oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17