Aktualności

Lista aktualności

 • BI.6740.3.6.2020 Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego

  2020-08-26 11:55:28

  Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 t.j.) informuję, iż Starosta Wysokomazowiecki, uwzględniając oświadczenie Inwestora – Burmistrza Ciechanowca – właściwego zarządcy drogi z dnia 17.07.2020 r. w sprawie wycofania złożonego w dniu 08.06.2020 r. wniosku przez Inwestora, w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn: „„Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108862B w m. Winna Chroły” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew, wydał decyzję znak: BI.6740.3.6.2020. AJ z dnia 24.08.2020 r. umarzającą postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

 • BI.6740.3.1.2020 Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego

  2020-08-26 11:20:19

  Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 t.j.) informuję, iż Starosta Wysokomazowiecki, uwzględniając oświadczenie Inwestora – Wójta Gminy Sokoły – właściwego zarządcy drogi z dnia 19.08.2020 r. w sprawie wycofania złożonego w dniu 15.01.2020 r. wniosku, w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 106394B (ul. Żytnia) w miejscowości Sokoły, obejmująca zagospodarowanie działki o nr geod. 145 wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej”, wydał decyzję znak: BI.6740.3.1.2020.AJ z dnia 25.08.2020 r. umarzającą postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

 • Obwieszczenie BI 6740.1.222.2020

  2020-08-05 11:07:25

  Została wydana decyzja nr 265/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i udzielająca pozwolenia na budowę budowy obory z przebudową części stodoły na oborę, płyty gnojowej, budowy zbiornika na gnojówkę, budowy zbiornika na ścieki (w zabudowie zagrodowej), lokalizowanych na działce o nr ewid. 63, położonej w obrębie gruntów miejscowości Skłody Borowe, gmina Nowe Piekuty.

 • GN.683.3.19.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

  2020-07-30 14:20:22

  Starosta Wysokomazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Wojny - Pogorzel, gm. Szepietowo, oznaczoną jako działka nr 47/1 o pow. 0,0521 ha, zgodnie z decyzją Starosty Wysokomazowieckiego znak BI.6740.3.9.2019 Nr 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącego zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 107726B Wojny Pogorzel - Pułazie Świerże” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.47.2020

  2020-07-16 10:33:04

  Została wydana decyzja nr 239/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku mroźni na masło, magazynu produktu gotowego i magazynu opakowań wraz z urządzeniami budowlanymi określonymi w projekcie budowlanym (zabudowa produkcyjno - usługowa), lokalizowanego działkach o nr ewid. gr. 600/7, 600/2, 602/1, 602/2, 600/4, położonych w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie przy ul. Ludowej.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.10.2015

  2020-07-13 08:38:05

  W sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108853B we wsi Nowodwory od km 0+007,50 do km 1+388,30”, po ponownie prowadzonym postępowaniu administracyjnym , w związku z uchyloną decyzją Starosty Wysokomazowieckiego przez Wojewodę Podlaskiego (decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 13 stycznia 2016 r., znak: WI-II.7821.10.2015.AG), dnia 9 lipca 2020 r. wydał decyzję odmawiającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzenia projektu budowlanego.

 • Zawiadomienie RR.604.14.2020 o wyniku analizy ofert „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2020-2027”

  2020-07-10 15:13:01

  Zawiadamiam, że w wyniku analizy ofert dotyczących wykonanie opracowań pod nazwą „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2020-2027” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu (w przypadku jej wymagalności) oraz Raportu z wykonania „ Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2024 ” za lata 2018-2019, przeprowadzonej w dniu 10 lipca 2020 roku za najkorzystniejszą uznano ofertę skierowaną przez Meritum Competence, Krzysztof Pietrzak, ul. Syta 135, 02¬987 Warszawa.

 • Obwieszczenie GN.683.18.28.2018

  2020-06-29 12:10:02

 • Obwieszczenie GN.683.4.5.2020.

  2020-06-25 13:00:43

 • RR.6341.11.2020 - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

  2020-06-25 10:29:43

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 iipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Gminy Klukowo, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu zlokalizowanego na działce nr 604/1 w miejscowości Gródek, gmina Klukowo, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17