Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnianie informacji publicznych
Co zrobić kiedy nie ma w serwisie informacji, której szukasz?
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a znajduje się w zasobach Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem i może być niezwłocznie udostępniona, jest przekazywana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga jej przygotowania , informacja taka jest udostępniana na pisemny wniosek. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje starostwo, nie umożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.
 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, powiadamia się pisemnie o przyczynach braku możliwości udostępnienia i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja będzie udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu , podstępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, starosta powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie,, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej, starostwo powiatowe ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może być pobrana opłata odpowiadającą tym kosztom.
 
Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu społecznego.
 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz morzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Załącznik:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (formularz) 

Metryka strony

Udostępniający: Bogdan Zieliński - Starostwo Powiatowe

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Tymińska

Wprowadzający: Barbara Tymińska

Data wprowadzenia: 2010-12-14

Data modyfikacji: 2010-12-14

Opublikował: Barbara Tymińska

Data publikacji: 2010-12-14