Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232), zwaną dalej „ustawą”, Powiat Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W związku z art. 9 ustawy Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. udziela  nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla osób uprawnionych tj.: każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediację.

Harmonogram dyżurów

  1. Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji udzielają adwokaci i radcowie prawni, zlokalizowany w Wysokiem Mazowieckiem budynek Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A:

Lp.

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Imię i nazwisko kontakt

Zastępstwo

1.

Poniedziałek

900 - 1300

Adwokat Karolina Kamińska-Surówka

tel. 507 593 959

e-mail: adwokat@kaminska-surowka.pl

Adwokat Izabela Zgierun

tel. 782 685 816

e-mail: adwokat.zgierun@tlen.pl

Mediator

2.

Wtorek

900 - 1300

Radca prawny Robert Targoński

tel. 604 103 455 e-mail: roberttarg@wp.pl

Mediator

Radca prawny Sylwia Szaciłowska tel. 698 201 410 e-mail: sylwia.walinska@wp.pl Mediator

3.

Środa

1130 - 1530

Adwokat Jolanta Piszczatowska-Karwowska

tel. 504 224 449 e-mail: adw.piszczatowska@gmail.com

Adwokat Klaudia Zajkowska

tel. 601 735 571 e-mail: klaudia.zajkowska@adwokatura.pl Mediator

4.

Czwartek

1130 - 1530

Radca prawny Anna Olesiuk

tel. 606 385 022

e-mail: a.sakowicz@wp.pl

 

Radca prawny Robert Rajkowski

tel. 512 273 762

e-mail: rajkowskiro@wp.pl

5.

Piątek

900  - 1300

Adwokat Piotr Bołtryk

tel. 507 163 363 e-mail: piotr.boltryk@gmail.com

Mediator

Adwokat Iwona Chrzanowska

tel. 607 809 993 e-mail: adw.ichrzanowska@poczta.fm

Mediator

 

  1. Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji udziela Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu:

Lp.

Lokalizacja

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Imię i nazwisko kontakt

Uwagi

1.

Urząd Miejski w Czyżewie, 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34, pok. Nr 3

Poniedziałek

900 - 1300

Adwokat Jacek Kobierski

tel. 794790400,

e-mail: adw.kobierski@gmail.com

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

 

2.

Urząd Gminy w Sokołach, 18-218 Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, pok. Nr 14

Wtorek

900 - 1300

Adwokat, Iwona Chrzanowska

tel. 607809993

e-mail: adw.ichrzanowska@poczta.fm

Nieodpłatna pomoc prawna i  mediacja

 

3.

Urząd Miejski w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Adama Mickiewicza 1, pok. Nr 22

Środa

1130 -1530

Doradca obywatelski, adwokat Justyna Tarasiewicz

tel. 792807775,

e-mail: j-tarasiewicz@wp.pl

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

4.

Urząd Miejski w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Adama Mickiewicza 1, pok. Nr 22

Czwartek

1130 -1530

Adwokat Iwona Chrzanowska

Tel. 607809993

e-mail: adw.ichrzanowska@poczta.fm

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

5.

Urząd Miejski w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Adama Mickiewicza 1, pok. Nr 22

Piątek

900 - 1300

Adwokat Jacek Kobierski

Tel. 794790400

e-mail: adw.kobierski@gmail.com

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

 

Umawianie wizyt:
- tel. 86 477 02 00
- e-mail: pomocprawna@wysokomazowiecki.pl


Zgłoszeń dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach:
- poniedziałek-od 800  do 1600,
- wtorek-piątek - od 730  do 1530

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, oraz przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów, przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

 

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

1) bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

2) w dowolnym terminie:

  1. a) telefonicznie pod nr 86 477 02 00 wew. 29;
  2. b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl
  3. c) lub listownie wysyłając na adres:

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można uzyskać pod adresem: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Frankowska

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2021-05-17

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2020-11-05