OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO,  informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Wysokomazowiecki z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel.: 86 2752417, adres e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Przemysław Ślepowroński. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem możliwy jest pod numerem 536 282 648, adres poczty elektronicznej: iod@wysokomazowiecki.pl lub za pomocą operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa.
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane udostępnione nie będą  podlegały profilowaniu.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że wynika ten obowiązek z przepisów prawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67).
  8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa udostępnienia danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe z mocy przepisów prawa, może skutkować pozostawieniem załatwianej sprawy urzędowej bez rozpatrzenia..

Starosta Wysokomazowiecki
Bogdan Zieliński

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Czesław Buczyński

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Data modyfikacji: 2024-02-15

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2018-06-04