DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCi

Powiat Wysokomazowiecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Wysokomazowieckiego.

Data publikacji strony internetowej: 2004-09-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-27.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2024-03-06.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają w swojej treści informacji o formacie oraz rozmiarze dokumentu, poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, aktualnie linki w miarę możliwości zawierają informacje o formacie i rozmiarze
 • strona nie jest przystosowana do prezentowania w oknach poniżej 320 pikseli, 256 pikseli lub większej bez konieczności przesuwania jej w poziomie, poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
 • strona generuje błędy w walidatorze HTML W3C, które jednak nie powodują braku dostępności cyfrowej
 • rozmiar fontów na stronie w arkuszu CSS ma wartości nieproporcjonalne, poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, aktualnie zdjęcia w miarę możliwości są opatrzone tekstem alternatywnym
 • linki w tym te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w większości otwierają się w tym samym oknie, pozostałe są poprawiane w miarę możliwości,
 • pliki PDF są częściowo osadzone jako skany, poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników.
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona strona internetowa Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem spełnia wymagania w 86,17%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Beata Wyszyńska, adres poczty elektronicznej b.wyszynska (/małpa/) wysokomazowiecki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 275 24 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne wejście od ul. Ludowej oraz drugie wejście od strony parkingu z wjazdem przy ul. Mickiewicza. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.
Kancelaria ogólna znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko parter. W budynku nie ma windy.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe, po jednym przy obu wejściach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku starostwa nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Ostrowski

Data wytworzenia: 2020-09-22

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2024-03-06

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2020-09-22