Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Od 9 listopada 2020 r. do odwołania zawiesza się działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego.

Udzielanie porad prawnych odbywa się zdalnie za pomocą środków komunikacji (telefon, mail). Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres osoby dyżurującej (wykaz poniżej) lub na pocztę elektroniczną: pomocprawna@wysokomazowiecki.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W celu usprawnienia załatwiania spraw wskazanym jest podanie nr telefonu kontaktowego.

 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html

Harmonogram dyżurów zdalnych

Lp.

Dotychczasowa lokalizacja

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Imię i nazwisko kontakt

1.

Urząd Miejski w Czyżewie, 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34, pok. Nr 3

Poniedziałek

900 - 1300

Adwokat Jacek Kobierski

tel. 794790400,

e-mail: adw.kobierski@gmail.com

2.

Urząd Gminy w Sokołach, 18-218 Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, pok. Nr 14

Wtorek

900 - 1300

Adwokat, Iwona Chrzanowska

tel. 607809993

e-mail: adw.ichrzanowska@poczta.fm

3.

Urząd Miejski w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Adama Mickiewicza 1, pok. Nr 22

Środa

1130 -1530

Doradca obywatelski, radca prawny, mediator Anna Nowowiejska

tel. 502102652,

e-mail: kancelaria24@gmail.com

4.

Urząd Miejski w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Adama Mickiewicza 1, pok. Nr 22

Czwartek

1130 -1530

Adwokat Iwona Chrzanowska

Tel. 607809993

e-mail: adw.ichrzanowska@poczta.fm

5.

Urząd Miejski w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Adama Mickiewicza 1, pok. Nr 22

Piątek

900 - 1300

Adwokat Jacek Kobierski

Tel. 794790400

e-mail: adw.kobierski@gmail.com

6.

STAROSTWO POWIATOWE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ul. Ludowa 15A

Poniedziałek

900 - 1300

Adwokat Izabela Zgierun

tel. 782 685 816

e-mail: adwokat.zgierun@tlen.pl

Mediator

7.

Wtorek

1130 -1530

Radca prawny Urszula Prorok- Duchnowska

tel. 601 406 573

e-mail: duchnowska@wp.pl

8.

Środa

900  - 1300

Adwokat Wiktoria Danilewicz-Prokorym

tel. 600 253 106

e-mail: wiktoria.prokorym@o2.pl

9.

Czwartek

1130 -1530

Radca prawny Robert Targoński tel. 604 103 455 e-mail: roberttarg@wp.pl

Mediator

10.

Piątek

900  - 1300

Radca prawny Radosław Prorok

tel. 607 109 909 e-mail: radekprorok@poczta.onet.pl

 

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW
UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADZCZENIA
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI
PRAWNEJW POWIECIE
WYSOKOMAZOWIECKIM

 

    Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), zwaną dalej „ustawą”, Powiat Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W związku z art. 9 ustawy Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla osób uprawnionych tj.: każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediację.

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych i mediacji udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, na podstawie umów zawartych z Powiatem:

w budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
ul. Ludowa 15A, pokój nr 11, tel.:  
86 477 02 00 wew. 29.

 • w poniedziałki w godzinach od 900 do 1300   - porad prawnych w tym nieodpłatnej mediacji udziela adwokat,
 • we wtorki w godzinach od 1130 do 1530 - porad prawnych udziela radca prawny,
 • w środy w godzinach od 900 do 1300 - porad prawnych udziela adwokat,
 • w czwartki w godzinach 1130 do 1530 - porad prawnych w tym nieodpłatnej mediacji udziela radca prawny, mediator,
 • w piątki w godzinach od 900 do 1300 - porad prawnych udziela radca prawny.

 2. Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, którego prowadzenie Powiat powierzył Stowarzyszeniu SURSUM CORDA ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, wyłonionej w otwartym konkursie ofert:

a) w budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie, 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34, pokój nr 3, tel.: 86 275 50 36

 • w poniedziałki w godzinach od 900 do 1300 - nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat,

b) w budynku Urzędu Gminy w Sokołach, 18-218 Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, pokój nr 14, tel.: 86 476 30 10

 • we wtorki w godzinach od 900 do 1300 – nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat,

c) w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, Adama Mickiewicza 1, pokój nr 22, tel.: 86 2771145

 • w środy godzinach od 1130 do 1530 - nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji udziela radca prawny, mediator,
 • w czwartki w godzinach od 1130 do 1530 - nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat,
 • w piątki w godzinach od 900 do 1300 – nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, oraz przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów, przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

 

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

1) bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

2) w dowolnym terminie:

a) telefonicznie pod nr 86 477 02 00 wew. 29;

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl

c) lub listownie wysyłając na adres:

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można uzyskać pod adresem: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Zapisy telefoniczne pod nr 86 477 02 00 lub e-mail: pomocprawna@wysokomazowiecki.pl


Zgłoszeń dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek - od 800  do 1600,

- wtorek-piątek - od 730  do 1530.

 Z dniem 20 listopada 2019 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
został przeniesiony
z budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealntych w Ciechamowcu, ul. Kościelna 12,
do budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Adama Mickiewicza 1, pokój 22.
Punkt dostępny trzy dni w tygodniu tj: w każdą środę i czwartek w godzinach od 1130 do 1530 oraz w każdy piątek w godzinach od 900 do 1300 .

 

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW

 NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294), zwaną w dalszej części informacji „ustawą”, Powiat Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W związku z art. 9 ustawy Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla osób uprawnionych tj.: każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, na podstawie umów zawartych z Powiatem:

w budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul . Ludowa 15A, pokój nr 11, tel.: 862752417 wew. 68

 • w poniedziałki w godzinach od 900 do 1300   - porad prawnych udziela adwokat,
 • we wtorki w godzinach od 1130  do 1530   - porad prawnych udziela adwokat,
 • w środy w godzinach od 900 do 1300   - porad prawnych udziela adwokat,
 • w czwartki w godzinach 1130 do 1530   - porad prawnych udziela radca prawny,
 • w piątki w godzinach od 900 do 1300    - porad prawnych udziela radca prawny.

 II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którego prowadzenie Powiat powierzył Fundacji Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie ul. Amałowicza – Tatara 7, wyłonionej w otwartym konkursie ofert:

 1. w budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie, 18-220 Czyżew, Mazowiecka 34, pokój nr 3, tel.: 862755036
 • w poniedziałki w godzinach od od 900 do 1300  - porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego udziela adwokat,

    2. w budynku Urzędu Gminy w Sokołach, 18-218 Sokoły, Rynek Mickiewicza 10, pokój nr 25, tel.: 86 4763010

 • we wtorki w godzinach od od 900 do 1300  - porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego udziela adwokat,

   3. w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Adama Mickiewicza 1, pokój 22

 • w środy i czwartki w godzinach od 1130 do 1530  - porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego udziela adwokat
 • w piątki w godzinach od 900 do 1300  - porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego udziela adwokat.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, oraz przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

1) bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

2) w dowolnym terminie:

a) telefonicznie pod nr 86 477 02 00 wew. 65;

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl

c) lub listownie wysyłając na adres:

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można uzyskać pod adresem:  www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl   

Zapisy telefoniczne pod nr 86 477 02 00 lub pod adresem e-mail: pomocprawna@wysokomazowiecki.pl od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek – od 800  do 1600 

wtorek-piątek - od 730  do 1530 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Frankowska

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2020-11-17

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2020-11-05