Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie


 

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW
UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADZCZENIA
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI
PRAWNEJW POWIECIE
WYSOKOMAZOWIECKIM

 

    Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), zwaną dalej „ustawą”, Powiat Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W związku z art. 9 ustawy Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla osób uprawnionych tj.: każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediację.

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych i mediacji udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, na podstawie umów zawartych z Powiatem:

w budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
ul. Ludowa 15A, pokój nr 11, tel.:  
86 477 02 00 wew. 29.

 • w poniedziałki w godzinach od 900 do 1300   - porad prawnych w tym nieodpłatnej mediacji udziela adwokat,
 • we wtorki w godzinach od 1130 do 1530 - porad prawnych udziela radca prawny,
 • w środy w godzinach od 900 do 1300 - porad prawnych udziela adwokat,
 • w czwartki w godzinach 1130 do 1530 - porad prawnych w tym nieodpłatnej mediacji udziela radca prawny, mediator,
 • w piątki w godzinach od 900 do 1300 - porad prawnych udziela radca prawny.

 2. Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, którego prowadzenie Powiat powierzył Stowarzyszeniu SURSUM CORDA ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, wyłonionej w otwartym konkursie ofert:

a) w budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie, 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34, pokój nr 3, tel.: 86 275 50 36

 • w poniedziałki w godzinach od 900 do 1300 - nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat,

b) w budynku Urzędu Gminy w Sokołach, 18-218 Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, pokój nr 14, tel.: 86 476 30 10

 • we wtorki w godzinach od 900 do 1300 – nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat,

c) w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, Adama Mickiewicza 1, pokój nr 22, tel.: 86 2771145

 • w środy godzinach od 1130 do 1530 - nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji udziela radca prawny, mediator,
 • w czwartki w godzinach od 1130 do 1530 - nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat,
 • w piątki w godzinach od 900 do 1300 – nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, oraz przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów, przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

 

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

1) bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

2) w dowolnym terminie:

a) telefonicznie pod nr 86 477 02 00 wew. 29;

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl

c) lub listownie wysyłając na adres:

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można uzyskać pod adresem: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Zapisy telefoniczne pod nr 86 477 02 00 lub e-mail: pomocprawna@wysokomazowiecki.pl


Zgłoszeń dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek - od 800  do 1600,

- wtorek-piątek - od 730  do 1530.

 Z dniem 20 listopada 2019 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
został przeniesiony
z budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealntych w Ciechamowcu, ul. Kościelna 12,
do budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Adama Mickiewicza 1, pokój 22.
Punkt dostępny trzy dni w tygodniu tj: w każdą środę i czwartek w godzinach od 1130 do 1530 oraz w każdy piątek w godzinach od 900 do 1300 .

 

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW

 NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294), zwaną w dalszej części informacji „ustawą”, Powiat Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W związku z art. 9 ustawy Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla osób uprawnionych tj.: każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, na podstawie umów zawartych z Powiatem:

w budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul . Ludowa 15A, pokój nr 11, tel.: 862752417 wew. 68

 • w poniedziałki w godzinach od 900 do 1300   - porad prawnych udziela adwokat,
 • we wtorki w godzinach od 1130  do 1530   - porad prawnych udziela adwokat,
 • w środy w godzinach od 900 do 1300   - porad prawnych udziela adwokat,
 • w czwartki w godzinach 1130 do 1530   - porad prawnych udziela radca prawny,
 • w piątki w godzinach od 900 do 1300    - porad prawnych udziela radca prawny.

 II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którego prowadzenie Powiat powierzył Fundacji Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie ul. Amałowicza – Tatara 7, wyłonionej w otwartym konkursie ofert:

 1. w budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie, 18-220 Czyżew, Mazowiecka 34, pokój nr 3, tel.: 862755036
 • w poniedziałki w godzinach od od 900 do 1300  - porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego udziela adwokat,

    2. w budynku Urzędu Gminy w Sokołach, 18-218 Sokoły, Rynek Mickiewicza 10, pokój nr 25, tel.: 86 4763010

 • we wtorki w godzinach od od 900 do 1300  - porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego udziela adwokat,

   3. w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Adama Mickiewicza 1, pokój 22

 • w środy i czwartki w godzinach od 1130 do 1530  - porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego udziela adwokat
 • w piątki w godzinach od 900 do 1300  - porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego udziela adwokat.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, oraz przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

1) bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

2) w dowolnym terminie:

a) telefonicznie pod nr 86 477 02 00 wew. 65;

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl

c) lub listownie wysyłając na adres:

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można uzyskać pod adresem:  www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl   

Zapisy telefoniczne pod nr 86 477 02 00 lub pod adresem e-mail: pomocprawna@wysokomazowiecki.pl od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek – od 800  do 1600 

wtorek-piątek - od 730  do 1530 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Frankowska

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2020-01-20

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2016-10-14