Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232), zwaną dalej „ustawą”, Powiat Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W związku z art. 9 ustawy Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla osób uprawnionych tj.: każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediację.

Od 9 listopada 2020 r. do odwołania zawiesza się działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego.

Udzielanie porad prawnych odbywa się zdalnie za pomocą środków komunikacji (telefon, mail). Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres osoby dyżurującej (wykaz poniżej) lub na pocztę elektroniczną: pomocprawna@wysokomazowiecki.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W celu usprawnienia załatwiania spraw wskazanym jest podanie nr telefonu kontaktowego.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html

Harmonogram dyżurów zdalnych

  1. Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji udzielają adwokaci i radcowie prawni, zlokalizowany w Wysokiem Mazowieckiem budynek Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A:

Lp.

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Imię i nazwisko kontakt

Zastępstwo

1.

Poniedziałek

900 - 1300

Adwokat Karolina Kamińska-Surówka

tel. 507 593 959

e-mail: adwokat@kaminska-surowka.pl

Adwokat Izabela Zgierun

tel. 782 685 816

e-mail: adwokat.zgierun@tlen.pl

Mediator

2.

Wtorek

900 - 1300

Radca prawny Robert Targoński

tel. 604 103 455

e-mail: roberttarg@wp.pl

Mediator

Radca prawny Sylwia Szaciłowska tel. 698 201 410 e-mail: sylwia.walinska@wp.pl Mediator

3.

Środa

1130 - 1530

Adwokat Jolanta Piszczatowska-Karwowska

tel. 504 224 449

e-mail: adw.piszczatowska@gmail.com

Adwokat Klaudia Zajkowska

tel. 601 735 571 e-mail: klaudia.zajkowska@adwokatura.pl Mediator

4.

Czwartek

1130 - 1530

Radca prawny Anna Olesiuk

tel. 606 385 022

e-mail: a.sakowicz@wp.pl

 

Radca prawny Robert Rajkowski

tel. 512 273 762

e-mail: rajkowskiro@wp.pl

5.

Piątek

900  - 1300

Adwokat Piotr Bołtryk

tel. 507 163 363

e-mail: piotr.boltryk@gmail.com

Mediator

Adwokat Iwona Chrzanowska

tel. 607 809 993 e-mail: adw.ichrzanowska@poczta.fm

Mediator

 

  1. Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji udziela Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu:

Lp.

Lokalizacja

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Imię i nazwisko kontakt

Uwagi

1.

Urząd Miejski w Czyżewie,
18-220 Czyżew,
ul. Mazowiecka 34,
pok. Nr 3

Poniedziałek

900 - 1300

Adwokat Jacek Kobierski

tel. 794790400,

e-mail: adw.kobierski@gmail.com

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

 

2.

Urząd Gminy w Sokołach,
18-218 Sokoły,
ul. Rynek Mickiewicza 10,
pok. Nr 14

Wtorek

900 - 1300

Adwokat, Iwona Chrzanowska

tel. 607809993

e-mail: adw.ichrzanowska@poczta.fm

Nieodpłatna pomoc prawna i  mediacja

 

3.

Urząd Miejski w Ciechanowcu,
18-230 Ciechanowiec,
ul. Adama Mickiewicza 1,
pok. Nr 22

Środa

1130 -1530

Doradca obywatelski, adwokat Justyna Tarasiewicz

tel. 792807775,

e-mail: j-tarasiewicz@wp.pl

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

4.

Urząd Miejski w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Adama Mickiewicza 1, pok. Nr 22

Czwartek

1130 -1530

Adwokat Iwona Chrzanowska

Tel. 607809993

e-mail: adw.ichrzanowska@poczta.fm

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

5.

Urząd Miejski w Ciechanowcu,
18-230 Ciechanowiec,
ul. Adama Mickiewicza 1,
pok. Nr 22

Piątek

900 - 1300

Adwokat Jacek Kobierski

Tel. 794790400

e-mail: adw.kobierski@gmail.com

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

 

Umawianie wizyt:

 

- tel. 86 477 02 00

- e-mail: pomocprawna@wysokomazowiecki.pl


Zgłoszeń dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach:

-poniedziałek-od 800  do 1600,
- wtorek-piątek - od 730  do 1530

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, oraz przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów, przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

 

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

1) bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

2) w dowolnym terminie:

  1. a) telefonicznie pod nr 86 477 02 00 wew. 29;
  2. b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl
  3. c) lub listownie wysyłając na adres:

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można uzyskać pod adresem: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Frankowska

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2021-01-04

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2020-11-05