KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK
Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu wysokomazowieckiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96, poz. 873 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”.
Konsultacje przeprowadzone są zgodnie z zapisami Uchwały NR XXXVI/237/10
z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. NR 276, poz. 3436).
Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”.
Projekt „Rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”, harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego wraz z formularzem zgłaszania uwag i wniosków dostępny jest
na stronie www.wysokomazowiecki.pl oraz na stronie BIP starostwa powiatowego.
Uwagi i wnioski należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: powiat@wysokomazowiecki.pl,
- poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
na formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2011 roku w terminie od 23 grudnia 2010 roku do 6 stycznia 2011 roku.
Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach przeprowadzenia konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej starostwa powiatowego nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.
Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i wniosków jest Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem, osoba do kontaktu: Marzena Frankowska tel.: 86 4770200
w. 49.
 
 
Leszek Gruchała
Wicestarosta Wysokomazowiecki
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Bogdan Zieliński - Starostwo Powiatowe

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulińska

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Data wprowadzenia: 2010-12-16

Data modyfikacji: 2011-10-03

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2010-12-16