KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2015 ROK

Uchwała NR 21/87/2015

ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 22 lipca 2015 roku

                w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz uprawnionymi podmiotami projektu zmiany do Rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2015 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072,z 2015 r.poz. 871) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz.1118, poz.1146 i poz.1138) oraz § 3 załącznika do  Uchwały Nr XXXVI/237/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 276, poz. 3436),

zarząd powiatu w składzie:

1.      Bogdan Zieliński                      - przewodniczący zarządu

2.      Leszek Mężyński                      - członek zarządu

3.      Jerzy Pakieła                          - członek zarządu

4.      Zbigniew Piszczatowski            - członek zarządu

uchwala, co następuje:

§ 1. Rozpoczyna się proces konsultacji projektu zmiany do Rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2015 roku,
działającymi na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

§ 2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w związku z proponowaną zmianą do uchwały w sprawie do Rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku
.

§ 3. Konsultacje społeczne, o których mowa w §1 zostaną przeprowadzone w okresie
od 22 lipca 2015 roku do 15 sierpnia 2015 roku.

§ 4. Konsultacje społeczne, o których mowa w §1 zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii na temat zmiany do projektu programu współpracy.

§ 5. Konsultacje dotyczą zmiany w załącznku do Uchwały Nr XXXVIII/272/2014 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i
o wolontarciae w 2015 roku, polegające na dodaniu do w §10 pkt 5 w brzmieniu:

„ 5) w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

a) prowadzenie ośrodków turystycznych”.

§ 6. Uwagi i opinie należy składać w terminie określonym w § 3 w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: powiat@wysokomazowiecki.pl oraz poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, na formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2015 roku, stanowiącym załacznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8. Informacja o wynikach przeprowadzenia konsultacji zastanie zamieszczona
na stronie internetowej starostwa powiatowego nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Zieliński           

Członkowie zarządu:                                           

1. Leszek Mężyński                                                              

2. Jerzy Pakieła                     

3. Zbigniew Piszczatowski    

 

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2015 ROK

Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu wysokomazowieckiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”.

Konsultacje przeprowadzone są zgodnie z zapisami Uchwały NR XXXVI/237/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. NR 276, poz. 3436).

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”.

Projekt „Rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”, harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego wraz z formularzem zgłaszania uwag i wniosków dostępny jest na stronie www.wysokomazowiecki.pl oraz na stronie BIP starostwa powiatowego.

Uwagi i wnioski należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: powiat@wysokomazowiecki.pl,

- poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie,

na formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku w terminie 24 września 2014 roku do 10 października 2014 roku.

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach przeprowadzenia konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej starostwa powiatowego nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i wniosków jest Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, osoba do kontaktu: Joanna Brulińska tel.: 86 4770200 w. 44.

                                                                                  Przewodniczący Zarząd Bogdan Zieliński

Wysokie Mazowieckie, 16 września 2014 roku

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Brulinska wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulińska

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Data wprowadzenia: 2014-09-16

Data modyfikacji: 2015-08-26

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2014-09-16