OBWIESZCZENIE RR.6341.52.2017

Tytuł OBWIESZCZENIE RR.6341.52.2017
Data wydania 2017-12-21

Starosta Wysokomazowiecki zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2017 r., Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok, została wydana decyzja - pozwoleniewodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) i art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z poźn. zm.), Starosta Wysokomazowiecki zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2017 r., Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok, została wydana decyzja - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę rowów przydrożnych, przebudowę rowów melioracyjnych, budowę przepustów pod zjazdami i drogami bocznymi w ciągu rowów przydrożnych, budowę rowów krytych, budowę wylotów przykanalików na skarpę, przebudowę zbieraczy i sączków melioracyjnych oraz wykonanie wylotów zbieraczy melioracyjnych i likwidację zbieraczy i sączków melioracyjnych, dla zadania: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury”.

Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Rolnictwa, Rozwoju i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15A, pokój nr 46, od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº-15³º, tel. (86 275 24 17 w. 49).

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej: www.wysokomazowiecki.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

            Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Michałowska, Wydział RR

Data wytworzenia: 2017-12-21

Wprowadzający: Agata Michałowska

Data modyfikacji: 2017-12-21

Opublikował: Agata Michałowska

Data publikacji: 2017-12-21