Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem
 

INFORMACJE OGÓLNE
 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM ul. Mickiewicza 1B (budynek za Starostwem Powiatowym) 18-200 Wysokie Mazowieckie tel. (86) 275 25 52 Czynna: Poniedziałek - Piątek godz. 8.00 - 16.00 Udzielamy pomocy : dzieciom i młodzieży (od urodzenia do ukończenia nauki szkolnej), rodzicom, nauczycielom i innym osobom zgłaszającym się. Korzystanie z pomocy Poradni jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Osobom zgłaszającym się do nas zapewniamy dyskrecję profesjonalną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną miłą atmosferę Rejon działania Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem udziela pomocy uczniom, ich rodzinom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działania Poradni. ...
 
Czynna: Poniedziałek – Piątek godz. 8.00 – 16.00

Udzielamy pomocy : dzieciom i młodzieży (od urodzenia do ukończenia nauki
szkolnej), rodzicom, nauczycielom i innym osobom zgłaszającym się.
Korzystanie z pomocy Poradni jest bezpłatne i nie wymaga skierowania.

Osobom zgłaszającym się do nas zapewniamy
• dyskrecję
• profesjonalną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną
• miłą atmosferę


O Nas

Rejon działania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem udziela pomocy uczniom, ich rodzinom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działania Poradni.

Poradnia swoją działalnością obejmuje:

• Miasto i Gminę Wysokie Mazowieckie : szkoły podstawowe : Wysokie Mazowieckie, Święck Wielki, Jabłonka Kościelna, Gołasze Puszcza, Dąbrowa Dzięciel oraz gimnazja : Wysokie Mazowieckie, Jabłonka Kościelna;
• Gminę Kobylin Borzymy : Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach, Szkoła Podstawowa w Stypułkach Święchach;
• Gminę Czyżew : szkoły podstawowe: Czyżew, Dąbrowa Nowa Wieś, Rosochate Kościelne, Krzeczkowo Szepielaki, Dąbrowa Wielka oraz gimnazja: Czyżew i Rosochate Kościelne;
• Gminę Szepietowo: szkoły podstawowe: Szepietowo, Wojny Krupy, Dąbrówka Kościelna, Dąbrowa Moczydły oraz Gimnazjum w Szepietowie;
• Gminę Nowe Piekuty: szkoły podstawowe: Nowe Piekuty, Jabłoń Kościelna, Hodyszewo, oraz gimnazja: Nowe Piekuty i Jabłoń Kościelna;
• Gminę Sokoły: Zespół Szkół w Sokołach, szkoły podstawowe: Bruszewo, Racibory Nowe, Kowalewszczyzna;
• Gminę Kulesze Kościelne: Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Kuleszach Kościelnych.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie szkoły prowadzimy prelekcje, wykłady, konsultacje dla nauczycieli, spotkania z rodzicami, warsztaty, badania dojrzałości szkolnej, badania wzroku i słuchu, badania logopedyczne, uczestniczymy w radach pedagogicznych.

Historia Poradni

Poradnia w Wysokiem Maz. powstała w 1973 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wys. Maz. W początkowym okresie zatrudniony był tylko jeden pracownik – pedagog, któremu powierzono jednocześnie sprawowanie funkcji dyrektora poradni. W grudniu 1973 roku został zatrudniony psycholog. Poradnia swoją działalnością objęła 51 szkół podstawowych, 1 zasadniczą szkołę zawodową i 1 liceum ogólnokształcące. Warunki lokalowe były trudne – jedno pomieszczenie w szkole. W pierwszym roku pracy poradnia skoncentrowała się na badaniach dzieci podejrzanych o niedorozwój umysłowy i badaniach uczniów z klas ósmych z grup dyspanseryjnych i niezdecydowanych co do wyboru zawodu. Rejon działania poradni obejmował 10 gmin.
W 1975 roku poradnia przeniosła się do 3 pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy pózniejszym budyneku Starostwa Powiatowego.W czerwcu 2009 roku poradnia została przeniesiona do oddzielnego budynku za Starostwem Powiatowym przy ul. Mickiewicza 1B. Od 1983 roku zmniejszyła się liczba gmin na terenie działania poradni i jest ich 7 do dnia dzisiejszego. W 1993 roku Poradnia Wychowawczo–Zawodowa w Wysokiem Maz., tak jak wszystkie poradnie w Polsce została przekształcona na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 11 czerwca w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W tym samym roku powstał nowy statut poradni, który z niewielkimi zmianami obowiązuje do dzisiaj. Określa on cele poradni w sposób następujący:
- wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży;
- pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
- udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom, pedagogom szkolnym pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.


Pracownicy

- Dyrektor Joanna Zawistowska

Psycholodzy

- Barbara Mierzejewska
- Marta Milewska
- Anna Urban

Pedagodzy

- Elżbieta Powojska
- Justyna Maria Perkowska
- Edyta Agnieszka Mankiewicz

Logopedzi

- Jolanta Ostrowska

- Justyna Baryła

Pracownik administracyjny

- Halina Jankowska

Pracownik obsługi

- Anna Jadwiga Duchnowska


Działalność Poradni

Wydawanie opinii i orzeczeń

Poradnia wydaje opinie w sprawach:
• odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
• wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
• pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;
• dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
• zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego;
• udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
• przystąpienia ucznia z zaburzeniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu, egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb;
• przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;
• przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
• w innych indywidualnych sprawach.

Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie:

• kształcenia specjalnego: w szkole ogólnodostępne, w szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej albo w ośrodku szkolno - wychowawczym;
• zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci upośledzonych umysłowo
w stopniu głębokim;
• nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający, w którego skład wchodzą: dyrektor Poradni P-P jako przewodniczący, psycholog, pedagog i lekarz konsultant.

W posiedzeniu Zespołu mogą uczestniczyć prawni opiekunowie dziecka.

Diagnoza

Prowadzimy badania w zakresie:
• trudności w nauce (w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii);
• kłopotów wychowawczych;
• dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich;
• wad wymowy dzieci i młodzieży;
• rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0-6 lat;
• zaburzeń emocjonalnych u dzieci;
• dzieci zdolnych;
• badanie wzroku programem „Widzę”;
• badanie słuchu programem „Słyszę”;
• inne.

Terapia Psychologiczna

• zaburzeń emocjonalnych ( np.: zaburzenia lękowe, moczenie nocne, zahamowania);
• zaburzeń zachowania;
• nadpobudliwości psychoruchowej;
• jąkania;
• zaburzeń nerwicowych;
• dla dzieci słabowidzących i słabosłyszących;
• terapia rodziny;
• inne.

Pedagogiczna

• specyficznych trudności w nauce pisania i czytania;
• trudności w nauce;
• nadpobudliwości psychoruchowej;
• dla dzieci słabowidzących i słabosłyszących;
• inne.

Logopedyczna

• nauka prawidłowej artykulacji głosek;
• dzieci jąkających się;
• usprawnianie mowy dzieci upośledzonych umysłowo, niedosłyszących,
z porażeniem mózgowym, afatycznych, autystycznych, z wadami
rozszczepowymi twarzy;
• dzieci z prostym opóżnieniem rozwoju mowy;
• wczesne wspomaganie rozwoju mowy małych dzieci.

Wczesne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0-5 lat

Terapia prowadzona jest dla dzieci wolniej rozwijających się, o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym. W zależności od potrzeb indywidualnych dziecka terapię prowadzi zespół specjalistów: psycholog, pedagog i logopeda.

Orientacja zawodowa i szkolna

Pomagamy młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia (wyborze szkoły, kierunku studiów), zapoznajemy z metodami efektywnego poszukiwania pracy. Prowadzimy doradztwo indywidualne oraz warsztaty w szkołach.

Jak zgłaszać się do Poradni ?

Zgłoszenia na badania przyjmowane są osobiście w sekretariacie Poradni ul. Mickiewicza 1B (za budynkiem Starostwa Powiatowego) lub telefonicznie pod numerem  86 275 25 52.
Wizyta w Poradni nie wymaga skierowania od specjalisty i jest bezpłatna.
Uczniowie powyżej IV klasy szkoły podstawowej zgłaszający się z trudnościami w czytaniu i pisaniu o charakterze dysleksji i dysortografii proszeni są o dostarczenie Arkusza Obserwacyjnego wypełnionego przez wychowawcę i polonistę. Arkusz ten jest dostępny w sekretariacie Poradni.
Ze względu na dużą liczbę osób zgłaszających się na badania do Poradni wydłużony jest czas oczekiwania na wizytę. Osoby zgłaszające się z problemami wymagającymi szybkiej interwencji specjalisty przyjmowani są poza kolejnością.


Wolne, urzędnicze  stanowiska pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulinska Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Data wprowadzenia: 2005-03-03

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2021-07-06

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2005-03-03