RR.6341.10.2020 - ZAWIADOMIENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie

Tytuł RR.6341.10.2020 - ZAWIADOMIENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie
Data wydania 2020-06-25

ZAWIADOMIENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „Kpa", w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a), tiret 1, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w ramach zadania „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 do km 615+960,85".

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Władysław Biały

Data wytworzenia: 2020-06-25

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2020-06-25

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2020-06-25