OBWIESZCZENIE GN.683.9.77.2015

Tytuł OBWIESZCZENIE GN.683.9.77.2015
Data wydania 2017-01-20

Wysokie Mazowieckie, 20 stycznia 2017 r.

GN.683.9.77.2015

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

 

Starosta Wysokomazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Garbowo, gm. Kobylin - Borzymy, oznaczonej jako działka nr 55/9 o pow. 0,0046 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Kobylin - Borzymy, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego znak BI.6740.3.8.2015 Nr 10/2015 z dnia 10.12.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 106220B od km 0+000 (droga krajowa Nr 8) do km 5+768,73 (Stare Garbowo) oraz drogi gminnej Nr 106217B Nowe-Garbowo – Stare-Garbowo od km 0+000 do km 1+364,08 z podziałem na trzy odcinki: odcinek „A” droga gminna Nr 106220B od skrzyżowania z drogą krajową Nr 8 w miejscowości Kobylin–Kruszewo w km 0+000 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2043B w km 3+237,67 w miejscowości Kobylin – Kuleszki, odcinek „B” drogi gminnej Nr 106220B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2043B w km 3+237,67 w miejscowości Kobylin – Kuleszki do miejscowości Stare – Garbowo w km 5+768,73, odcinek „C” drogi gminnej Nr 106217B od skrzyżowania z projektowanym odcinkiem drogi gminnej Nr 106220B (odcinek „B” w km 4+906,00) w km 0+000 do miejscowości Nowe – Garbowo w km 1+364,08 wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew.

 

Ewa Łopieńska

z-ca kierownika Wydziału Geodezji,

Kartografii, Katastru i Nieruchomości

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Kozłowska Wydział GN

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Modyfikujący: Joanna Brulińska

Data modyfikacji: 2017-01-27

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2017-01-27