OBWIESZCZENIE GN.683.1.4.2017.

Tytuł OBWIESZCZENIE GN.683.1.4.2017.
Data wydania 2017-06-12

Wysokie Mazowieckie, 12 czerwca 2017 r.

GN.683.1.4.2017

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

            Starosta Wysokomazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, wydzieloną pod drogę powiatową, oznaczoną jako działka nr 20/2 o pow. 0,1288 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Czyżew- Osada, gmina Czyżew, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wysokomazowieckiego, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego znak BI.6740.3.12.2016 Nr 2/2017 z dnia 10.02.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie mostu k/m Czyżew Ruś Wieś wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 2040B Czyżew - gr. woj. (Helenowo) na terenie gminy Czyżew od km 0+340,00 do km 2+620,00 wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew.

Jednocześnie informuję, że nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie określonym w art. 12 ust. 4b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) z uwagi na to, że organ zmuszony jest wystąpić o dodatkowe środki finansowe z rezerwy budżetowej państwa. W przypadku wcześniejszego pozyskania dotacji, organ niezwłocznie przystąpi do dalszego działania.

            Przedmiotowa sprawa będzie rozpatrzona w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.

 

 

Z up. Starosty

inż. Ewa Łopieńska

z-ca Kierownika Wydziału Geodezji,

Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Kozłowska Wydział GN

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Modyfikujący: Joanna Brulińska

Data modyfikacji: 2017-06-19

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2017-06-19