Aktualności

26.10.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.59.2016 - na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Miastu Białystok pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do cieku Jaroszówka poprzez wylot kanalizacji deszczowej zlokalizowany w rejonie ulicy Przytulnej, na działce nr 1690/2 obręb Pietrasze, miasto Białystok.  

26.10.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.60.2016 - na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Białystok pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych, tj. odprowadzanie wód deszczowych do istniejącego rowu z terenu utwardzonych ulic poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej w istniejącej studni betonowej na istniejącym przepuście w ciągu rowu, na działce nr 1699/9 obręb Starosielce Płd., oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, w związku z realizacją inwestycji związanej z odprowadzaniem wód z ul. R. Pazińskiego w Białymstoku i ulic przyległych. 

21.10.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.62.2016 - na wniosek Wójta Gminy Kulesze Kościelne zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Kulesze Kościelne pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę przepustu pod koroną drogi gminnej nr 106329B w km 0+008,00 (w obrębie zjazdu na drogę powiatową Kulesze Kościelne – Kamianka) w związku z rozbudową drogi gminnej nr 106329B Stare Wykno – Nowe Wykno w lok. 0+000 – 0+614,00.

11.10.2016r.

Zawiadomienie RR.6222.2.2016 -  zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z późn. zm. ) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r., poz.469 z późń. zm.) na wniosek „Sokołów" S. A. Oddział w Czyżewie, ul. Dominika Jastrzębskiego 1, 18-220 Czyżew zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Nr RA.7645-1/08/ 09 z dnia 16.03.2009 r. ze zmianami w decyzjach Nr RA.7645-1/08 z 30.07.2010 r. i RR.6222.1.2013 z dnia 26.09. 2013 r., RR.6222.2.2014 z dnia 05.12.2014 r. na prowadzenie instalacji - do przetwórstwa produktów spożywczych z surowców pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 Mg produktów gotowych na dobę.

29.09.2016r.

Obwieszczenie BI.6740.1.347.2016 - Starosta Wysokomazowiecki informuje, że wydał na wniosek Energii Wiatrowej Sp. z o.o. decyzję nr 408/2016  z dnia 14.09.2016 r. o pozwoleniu na budowę wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,4 MW na działce o nr ewid. 206, położonej w obrębie ewid. gruntów Kaczyn Stary, gm. Czyżew.

29.09.2016r.

Obwieszczenie BI.6740.1.346.2016 - Starosta Wysokomazowiecki informuje, że wydał na wniosek Energii Wiatrowej Sp. z o.o. decyzję nr 407/2016  z dnia 14.09.2016 r. o pozwoleniu na budowę pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 39, położonej w obrębie ewid. gruntów Dmochy-Wochy, gm. Czyżew.

27.09.2016r.

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania:

GN.683.9.24.2015- obręb ewidencyjny Kobylin- Kruszewo, gmina Kobylin- Borzymy,

GN.683.9.75.2015- obręb ewidencyjny Nowe Garbowo, gmina Kobylin- Borzymy,

GN.683.9.77.2015- obręb ewidencyjny Nowe Garbowo, gmina Kobylin- Borzymy,

GN.683.9.83.2015- obręb ewidencyjny Nowe Garbowo, gmina Kobylin- Korzymy,

GN. 683.9.85.2015 - obręb ewidencyjny Nowe Garbowo, gmina Kobylin- Borzymy,

GN.683.9.91.2015- obręb ewidencyjny Nowe Garbowo, hgmina Kobylin- Borzymy.   

27.09.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.56.2016 - na wniosek Wójta Gminy Kulesze Kościelne zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Kulesze Kościelne pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę rowu drogowego oraz budowę przepustu pod zjazdem w ciągu rowu drogowego w związku z rozbudową drogi gminnej nr 106329B Stare Wykno – Nowe Wykno w lok. 0+000 – 0+614,00.

22.09.2016 r.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2~1

21.09.2016 r.

W dniu 22 września 2016 r., w związku z przeprowadzonym ćwiczeniem Podlasie-16, w celu weryfikacji sprawności działania systemu alarmowania, w godz. 11:00 - 12:00 planowane jest przekazywanie komunikatów glosowych za pomocą syren alarmowych. Komunikaty głosowe będą miały charakter ćwiczebny.

21.09.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.47.2016 - na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, działającej przez pełnomocnika Pana Stanisława Paniczko, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w lewej skarpie rowu melioracyjnego R-AA na działce nr 334 obręb Mystki-Rzym, gm. Wysokie Mazowieckie, oraz  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu stacji elektroenergetycznej 110/15 kV zlokalizowanej na działkach nr 330, 331, 332 przy ul. 1 Maja w Wysokiem Mazowieckiem.

20.09.2016 r.

Obwieszczenie BI.6740.3.4.2016 O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ - po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 12.07.2016 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie – Markowo Wólka w km 12+965 (km roboczy 0+000) – 17+232,28 (km roboczy 4+267,28) odcinek długości 4267,28 m w obrębie Krasowo Wielkie i Markowo Wólka, gm. Nowe Piekuty, została wydana decyzja Nr 7/2016 z dnia 14.09.2016 r. 

19.09.2016 r.

Obwieszczenie BI.6740.3.3.2016 O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ - po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 12.07.2016 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2062B Jabłoń Zarzeckie – Jabłoń Kościelna w km 4+130 (km roboczy 0+000) – 5+585,90 (km roboczy 1+455,90) odcinek długości 1455,90 m w obrębie Jabłoń Zarzeckie i Jabłoń Kościelna, gm. Nowe Piekuty, została wydana decyzja Nr 6/2016 z dnia 14.09.2016 r. 

16.09.2016 r.

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96), w związku z wytycznymi Wojewody Podlaskiego stanowiącymi zalącznik do zarządzenia Nr 202/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. informuje sie, że w dniu 17 września 2016 r. o godz. 9:00 przeprowadzony zostanie praktyczny sprawdzian uruchomienia wszystkich syren alarmowych obrony cywilnej w ramach systemu ostrzegania i alarmowania. 

15.09.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.53.2016 - na wniosek Pani Małgorzaty Berezowskiej zam. Czyżew ul. Andrzejewska 1, 18-220 Czyżew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę odcinka przydrożnego rowu otwartego drogi powiatowej nr 2038B, zlokalizowanego na działce nr 174 obręb Czyżew Kościelny, gm. Czyżew, w związku z budową przepustu pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 32/17 położoną w obrębie miejscowości Czyżew Kościelny, gm. Czyżew.

18.08.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.52.2016 - na wniosek Wójta Gminy Sokoły zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę dwóch przepustów drogowych w km 0+075,5 ulicy KD-2L oraz w km 0+009,4 ulicy KD-3D zlokalizowanych na rowie melioracyjnym RF, na działkach nr 139, 214/12 i 26/14 obręb Kruszewo-Głąby, gm. Sokoły, w ramach budowy drogi gminnej – przedłużenie ulicy Szkolnej w Sokołach – odcinki oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego KD-2L, KD-3D.

18.08.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.51.2016 - na wniosek Wójta Gminy Sokoły zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę przepustu drogowego w km 0+278,6 ulicy KD-2L, w pasie drogowym ul. Białostockiej na działce nr 124 obręb Kruszewo-Głąby, gm. Sokoły, w ramach budowy drogi gminnej – przedłużenie ulicy Szkolnej w Sokołach – odcinki oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego KD-2L, KD-3D.

18.08.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.50.2016 - na wniosek Wójta Gminy Sokoły zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód, tj. wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie projektowanymi wylotami kanalizacyjnymi wód deszczowych do rowu melioracji wodnych szczegółowych zlokalizowanego na działce nr 139 obręb Kruszewo-Głąby, gm. Sokoły, w ramach budowy drogi gminnej – przedłużenie ulicy Szkolnej w Sokołach – odcinki oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego KD-2L, KD-3D.

17.08.2016 r.

Obwieszczenie RR.6341.26.2015 - na wniosek Burmistrza Czyżewa, Starosta Wysokomazowiecki w dniu 17 sierpnia 2016 r. wydał decyzję umarzającą jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne dotyczące udzielenia Gminie Czyżew pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: piętrzenie wody w oparciu o istniejący jaz na rzece Brok w miejscowości Czyżew w km 51+690 i retencjonowanie wody w korycie rzeki oraz pobór i zrzut wody dla potrzeb istniejącego zbiornika w miejscowości Czyżew oraz piętrzenie i retencjonowanie wody w tym zbiorniku.

17.08.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.49.2016 - na wniosek Wójta Gminy Kulesze Kościelne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Kulesze Kościelne pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego Czarnowo Biki w ilości Qhmax=36,0 m³/h, Qdśr=340,00 m³/d, Qdmax=370,00 m³/d, Qrmax=135 050,0 m³/rok.

17.08.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.48.2016 - na wniosek Pana Romana Kaczyńskiego zam. Święck-Strumiany 13, 18-220 Czyżew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę odcinka istniejącego rowu melioracji wodnych szczegółowych na działce nr 120/2 obrębu Święck-Strumiany, gm. Czyżew, na rurociąg drenarski o długości 180,0 m i średnicy 0,15 m.

05.08.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.44.2016 - na wniosek Wójta Gminy Klukowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Klukowo pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę przepustu pod koroną drogi oraz przebudowę rowów drogowych i budowę przepustów pod zjazdami gospodarczymi w ciągu rowów drogowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 108086B w lok. 0+000 – 0+659 Wyszonki Kościelne – Wyszonki-Nagórki”.

05.08.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.45.2016 - na wniosek Wójta Gminy Klukowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę i przebudowę przepustów pod koroną drogi oraz przebudowę rowów drogowych i budowę przepustów pod zjazdami gospodarczymi w ciągu rowów drogowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 108086B w lok. 0+000 – 0+875 Wyszonki Kościelne – Wyszonki-Nagórki”.

03.08.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.43.2016 - na wniosek Burmistrza Czyżewa, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Klebusa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Czyżew pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód, tj.: wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej na działce nr 637/41 obręb Czyżew- Osada, gm. Czyżew, odprowadzanie projektowanymi wylotami kanalizacyjnymi wód deszczowych do rowu odwadniającego zlokalizowanego na działce nr 637/41 obręb Czyżew-Osada, gm. Czyżew oraz rozbiórkę dziewięciu przepustów pod koroną ulic. 

29.07.2016r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.96) §10 pkt.3 planowane jest uruchomienie wszystkich syren alarmowych w dniu 01.08.2016 r. o godz. 17.00.

28.07.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.37.2016 - na wniosek „SOKOŁÓW” S.A. Oddział w Czyżewie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wody – studni wierconej nr 3, na terenie zakładów mięsnych „SOKOŁÓW” S.A. Oddział w Czyżewie ul. Dominika Jastrzębskiego 1, 18-220 Czyżew, w granicach działki nr ewid. 2/1 obrębu Czyżew Ruś-Wieś, na bazie udokumentowanego rozpoznawczego otworu studziennego o głębokości 89,5 m i wydajności eksploatacyjnej Qe=90,0 m3/h przy depresji se=3,5 m.

27.07.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.42.2016 - na wniosek Burmistrza Szepietowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Szepietowo pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód, tj. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 5/1 obręb Moczydły-Stanisławowięta, gm. Szepietowo oraz wprowadzanie projektowanym wylotem kanalizacyjnym wód opadowych i roztopowych do ziemi - rowu melioracyjnego ML-3.

20.07.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.41.2016 - na wniosek Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brok, poprzez pięć wylotów kanalizacyjnych zlokalizowanych w km 79+850, km 80+030, km 80+050, km 80+320 i km 80+770 jej biegu, działka nr 470 obręb miasta Wysokie Mazowieckie, pochodzących z terenu ulic osiedla ADM i osiedla Targówek w Wysokiem Mazowieckiem. 

20.07.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.40.2016 - na wniosek Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brok, poprzez dwa wyloty kanalizacyjne zlokalizowane w km 81+130 i km 81+270 jej biegu, działka nr 470 obręb miasta Wysokie Mazowieckie, pochodzących z terenu osiedla im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem. 

19.07.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.39.2016 - na wniosek Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brok, poprzez wylot kanalizacyjny zlokalizowany w km 82+305 jej biegu, działka nr 470 obręb miasta Wysokie Mazowieckie, pochodzących z trenu osiedla Zorza w Wysokiem Mazowieckiem. 

19.07.2016 r.

Zawiadomienie RR.6341.38.2016 - na wniosek Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brok, poprzez dwa wyloty kanalizacyjne zlokalizowane w km 80+740 i km 81+240 jej biegu, działka nr 470 obręb miasta Wysokie Mazowieckie, pochodzących z trenu osiedla Jutrzenka oraz centrum miasta Wysokie Mazowieckie. 

18.07.2016 r.

OBWIESZCZENIE RR.6341.26.2015 - informujące o wycofaniu przez Burmistrza Czyżewa wniosku z dnia 18 maja 2015 r. o udzielenie Gminie Czyżew pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. piętrzenie wody w oparciu o istniejący jaz na rzece Brok w miejscowości Czyżew w km 51+690 i retencjonowanie wody w korycie rzeki oraz pobór i zrzut wody dla potrzeb istniejącego zbiornika w miejscowości Czyżew oraz piętrzenie i retencjonowanie wody w tym zbiorniku. 

02.06.2016r.

Obwieszczenie BI.6740.3.12.2015- decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107681B Kamień- Rupie- Dąbrowa Dzięciel.

20.05.2016r.

OBWIESZCZENIE GN.683.3.54.2015 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrebie ewidencyjnym miasta Ciechanoiwec, oznaczoną jako działka nr 1538/1 o pow. 0,0002 ha. 

20.05.2016r.

OBWIESZCZENIE GN.683.3.48.2015 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, oznaczoną jako działka nr 1530/1 o pow.0,0006 ha oraz 1552/3 o pow. 0,0006 ha.

20.05.2016r.

OBWIESZCZENIE GN.683.3.9.2015 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec,oznaczona jako działka nr 1287/1 o pow. 0,0017 ha.

20.05.2016r.

OBWIESZCZENIE GN.683.3.7.2015. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec,oznaczona jako działka nr 1285/1 o pow. 0,0032 ha.

20.05.2016r.

OBWIESZCZENIE GN.683.3.6.2015. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, oznaczoną jako działka nr 1284/1 o pow. 0,0023 ha.   

21.04.2016r.

OBWIESZCZENIE BI.6740.3.2.2015.- Starosta Wysokomazowiecki informuje, że zostały zebrane nowe dowody w sprawie dotyczącej wydania na wniosek Burmistrza Czyżewa zezwolenia na realizację inwestycji dorogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej w m. Rosochate Kościelne.

07.03.2016r.

OBWIESZCZENIE BI.6740.1.24.2016 -  Starosta Wysokomazowiecki informuje, iż na wniosek Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie zebrano dowody w sprawie wydania pozwolenia na budowę ul. Ogrodowej w Wysokiem Mazowieckiem od km 0+000 do km 0+371,50 w zakresie nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej, chodników dla pieszych i zjazdów oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowni ścieków, sieci kanalizacji deszczowej z wylotem wód do rowu melioracyjnego, kanalizacji technologicznej oraz instalacji elektrycznej przepompowni ścieków zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 1060, 2362/11, 2420, 2421, 514, 515, położonych w Wysokiem Mazowieckiem w ul. Ogrodowej.

02.03.2016r.

Spotkanie szkoleniowo-informacyjnedla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego dot. Programu „Rodzina 500 Plus” 7 marca 2016 r.

29.02.2016r.

URE monitoruje działalność sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych.

26.02.2016r.

OBWIESZCZENIE BI.6740.3.11.2015- zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107975B na odcinku przez południowa cześć miejscowości Dmochy- Mrozy. 

23.02.2016r.

OBWIESZCZENIE BI.6740.1.26.2016- na wsniosek Krystyny i Andrzeja Piętka zam. Stare Zalesie 14, 18-214 Klukowo została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozowolenia na rozbudowę budynku obory z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę zlokalizowanych na działce o nr ewid.109, połozonej we wsi Stare Zalesie 14, gm. Klukowo.

18.02.2016r.

OBWIESZCZENIE BI.6740.1.9.2016- na wniosek Jarosława i Anny Jadwigi Kaczyńskich zam. Kaczyn Stary 23, 18-220 Czyżew,została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku obory o obsadzie docelowej 70 DJP z wewnetrznym zbiornikiem na gnojowicę oraz budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe zlokalizowanych na działkach połozonych w miejscowości Kaczyn Stary, gm. Czyżew.

16.02.2016r.

OBWIESZCZENIE RR.6222.1.2015 - informację o  wydanej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego  Nr  RR.6222.1.2015 z dnia  16 lutego 2016 r.  - zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Starostę Wysokomazowieckiego nr RA.7645-1/06 z dnia 30 czerwca 2006 r., ze zmianami w pozwoleniach nr RR.6222.2.2011 z dnia 1 października 2012 r. i RR.6222.3.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. na prowadzenie instalacji – do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej) ponad 200 ton mleka na dobę, udzielonego dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

16.02.2016r.

OBWIESZCZENIE BI. 6740.1.392.2015- na wniosek Adama Boreckiego zam. Tybory Trzcianka 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę i przebudowę obory, budowę płyty gnojowej,zamkniętegozbiornika na płynne odchody zwierzęce, budowe magazynu paszowego, nadbudowę budynku gospodarczegooraz budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. 

16.02.2016r.

OBWIESZCZENIE BI.6740.1.404.2015- na wniosek Marka Jadczaka zam. Michałowo Wielkie 5, 18-220 Czyżew, została wydana decyjza zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowe obory z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę, budowę budynku inwentarsko- magazynowego oraz budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.   

16.02.2016r.

OBWIESZCZENIE BI.6740.1.34.2016- na wniosek Adriana Przeździeckiego zam. Wyszonki- Wojciechy 9, 18-214 Klukowo, została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowalny i udzielająca pozwolenia na budowę obory z wewnętrzymy zbiornikiem na gnojowiće oraz budowe bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. 

09.02.2016r.

OBWIESZCZENIE BI.6740.1.24.2015- na wniosek Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ul. Ogrodowej w Wysokiem Mazowieckiem od km 0+000 do km 0+371,50 w zakresie nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej, chodników dla pieszych i zjazdów oraz budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowni ścieków, sieci kanalizacji deszczowej z wylotem wód do rowu melioracyjnego, kanalizacji technologicznej oraz instalacji elektrycznej przepompowni ścieków zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 1060, 2362/11, 2420, 2421, 514, 515, połozonych w Wysokiem Mazowieckiem w ul. Ogrodowej.  

 

03.02.2016r.

DECYZJA GN.6623.11.2015 oustaleniu gleboznawczej klasyfikacji części gruntów w obrębie ewidencyjnym Wyliny-Ruś gmina Szepietowo oraz Wyszonki-Wojciechy gmina Klukowo w  następstwie przeprowadzonej z urzędu klasyfikacji gruntów zgodnie z wykazem zmian gruntowych i mapą klasyfikacji stanowiących integralną część niniejszej decyzji.

 

14.01.2016r.

Obwieszczenie GN.683.5.2.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania- w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanoie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Czyżew Ruś- Wieś, gm. Czyżew, oznaczona jako dziaka nr 56/1 o pow. 0,0010 ha.   

14.01.2016r.

Obwieszczenie GN.683.5.4.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia odszkodowania- w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowany stanie prawnym, położoną w obrebie ewidencyjnym Czyżew Ruś- Wieś, gm. CZyżew, oznaczoną jako działka nr 27 o pow. 0,0300 ha.

14.01.2016r.

Obwieszczenie GN.683.5.3.2015 o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia odszkodowania- w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomośc o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Czyżew Ruś- Wieś, gm. CZyżew, oznaczoną jako działka nr 75/2 o pow. 0,0035 ha.

14.01.2016r.

Obwieszczenie GN.683.7.2.2015 o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia odszkodowania - w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, połozoną w obrebie ewidencyjnym Klukowo- Kolonia, gm. Klukowo, oznaczoną jako działka nr 233/1 o pow. 0,0033 ha. 

14.01.2016r.

Obwieszczenie GN.683.7.3.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania - w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomośc o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrebie ewidencyjnym Klukowo- Kolonia, gm. Klukowo, oznaczoną jako działka nr 40/2 o pow. 0,0008 ha. 

13.01.2016r.

Obwieszczenie GN.683.3.54.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania- w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrebie ewidencyjnym miasta Ciechanoiwec, oznaczoną jako działka nr 1538/1 o pow. 0,0002 ha.

13.01.2016r.

Obwieszczenie GN.683.3.48.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania- w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomośc o nnieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrebie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, oznaczoną jako działka nr 1530/1 o pow.0,0006 ha oraz 1552/3 o pow.0,0006 ha.

13.01.2016r.

Obwieszczenie GN.683.3.9.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania- w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidecyjnym miasta Ciechanowiec, oznaczoną jako działka nr 1287/1 o pow. 0,0017 ha.

13.01.2016r.

Obwieszczenie GN.683.3.7.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania - w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrebie ewidencyjnym miasta Ciechanoiwec, oznaczoną jako działka nr 1285/1 o pow. 0,0032 ha.  

13.01.2016r.

Obwieszczenie GN.683.3.6.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania - w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, oznaczoną jako działka nr 1284/1 o pow. 0,0023 ha. 

18.12.2015r.

OBWIESZCZENIE BI.6740.3.9.2015 - Starosta Wysokomazowiecki zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 16 września 2015 r.  w   sprawie   udzielenia  zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105520B Kropiewnica-Gajki –Pszczółczyn-Kolonia Kurowo. 

14.12.2015r.

OBWIESZCZENIE BI.6740.3.8.2015- na wniosek Wójta Gminy Kobylin Borzymy została wydana decyzja nr 10/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na rozbudowie drogi gminnej Nr 106220B oraz drogi gminnej Nr 106217B Nowe- Garbowo- Stare- Garbowo. 

10.12.2015r.

OBWIESZCZENIE BI.6740.1.318.2015- na wniosek Państwa Eweliny i Tomasza Dąbrowskich zam. Kalinowo- Czosnowo 21, 18-200 Wysokie Mazowieckie z dnia 06.10.2015 r. została wydana decyzja nr 348/2015 z dnia 01.12.2015 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowe obory o obsadzie 77 DJP wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę oraz budowę szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne na działce o nr ewidencyjnym 62/1 połozonej w Kalinowie- Czosnowie, gm. Wysokie Mazowieckie. 

08.12.2015 r.

Pozyskiwanie partnerów karty dużej rodziny.

 

20.07.2015 r.

OGŁOSZENIE o wywieszonym wykazie nieruchomości gruntowej przeznacznej do oddania w dzierżawę.

 

11.05.2015

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) informuje się, że w dniu 12 maja 2015 r. w godz. 07:30 – 15:30 przeprowadzony zostanie trening ostrzegania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. W związku z powyższym może zaistnieć potrzeba włączenia syren alarmowych.

18.02.2013

Zawiadomienie RA.042.3.2011-Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego informuje iż w dniu 27.09.2012 r. została zakończona realizacja zakresu rzeczowego, oraz w dniu 15.10.2012 r. dokonano zakończenia finansowego projektu „Urządzenie centrum doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE O ŚRODOWISKU - EKOPORTAL

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Wysokiem+Mazowieckiem

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM ODZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Lp.

Powiat

Nazwa Podmiotu

Adres

Telefon/ e-mail

Zakres realizowanych oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

1.

Wysokomazowiecki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel.    86/ 275 35 68
e-mail:

pcprwysmaz@poczta.onet.pl

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Bogdan Zieliński - Starostwo Powiatowe

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mieczkowska

Wprowadzający: Agata Michałowska

Data wprowadzenia: 2005-03-01

Modyfikujący: Agata Michałowska

Data modyfikacji: 2016-10-26

Opublikował: Agata Michałowska

Data publikacji: 2005-03-01