Zarząd powiatu jest kolegialnym organem wykonawczym powiatu, w jego skład wchodzi: starosta jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie trzech osób. Zarządowi powiatu przewodniczy starosta wybierany przez radę powiatu bezwzględna większością głosów ustawowego składu, w głosowaniu tajnym. Wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu wybiera rada powiatu na wniosek starosty, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu. 

 

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W realizacji zadań zarząd podlega wyłącznie radzie powiatu. Zarząd powiatu wykonuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

 

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności :

1.    opracowywanie i przedstawianie radzie powiatu wszystkich spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach,

2.       przedkładanie wniosków o zwoływanie sesji rady,,

3.       wykonywanie uchwał rady, określanie sposobu ich wykonywania oraz składanie radzie sprawozdań z ich wykonania,

4.       gospodarowanie mieniem powiatu,

        5.      wykonywanie budżetu i zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej powiatu,

         6.    zaciąganie zobowiązań w celu wykonania uchwał rady oraz swych ustawowych i statutowych kompetencji do   

                wysokości ustalonej przez radę,

         7.   zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.     

 

 

Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Rozstrzyganie spraw należących do kompetencji zarządu, wyrażanie opinii i stanowisk zarządu następuje w formie uchwał. Z posiedzeń zarządu sporządza się protokoły, które są udostępniane do publicznego wglądu o ile nie narusza to tajemnic i praw chronionych ustawowo.  

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Tymińska

Wprowadzający: Barbara Tymińska

Modyfikujący: Barbara Tymińska

Data modyfikacji: 2007-02-28

Opublikował: Barbara Tymińska