Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „VI Zajazd Wysokomazowiecki – szlachty historia na żywo”
Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego należącego do powiatu wysokomazowieckiego w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji dotyczącego popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego, polegającego na zorganizowaniu imprezy kulturalno – promocyjnej pn. „VI Zajazd Wysokomazowiecki – szlachty historia na żywo”.
W konkursie mogą uczestniczyć m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczona działalnością oraz kluby sportowe będące działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej.
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 60.000 zł. (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r. do godziny 1530 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Druki te znajdują się na stronie BIP oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem: www.wysokomazowiecki.pl.
Oferty należy składać w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A - kancelaria ogólna. 
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do urzędu lub data stempla pocztowego.
      Zarząd powiatu dokona wyboru oferty i podpisze z realizatorem zadania publicznego umowę. Po zakończeniu wykonania zadania podmiot zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania. Wzór oferty na realizację zadania publicznego, wzór umowy i wzór sprawozdania z wykonania zadania określony jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i ogłoszony w Dz. U. z 2005 r . Nr 264, poz. 2207 oraz do pobrania na stronie internetowej: www.wysokomazowiecki.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.
Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzenia konkursu można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pokój nr 44, tel.: 086 275 24 17 wew. 48.

Metryka strony

Udostępniający: JB

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulińska

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Data wprowadzenia: 2010-04-09

Modyfikujący: Joanna Brulińska

Data modyfikacji: 2010-04-09

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2010-04-09